Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 4 ZIDA

 

Uvod

4 zida agencija za posredovanje nekretninama, u daljnjem tekstu: Posrednik ili Agencija

Fizička ili pravna osoba koja je sa Posrednikom sklopila ugovor o posredovanju u daljnjem tekstu: Nalogodavac.

Ugovor o posredovanju: dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika.

Opći uvjeti poslovanja definiraju uzajamna prava i obveze Posrednika i Nalogodavca koji stupaju u ugovorni odnos posredovanja u prometu nekretninama. Ukoliko stranke Nalogodavac i Posrednik ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je u Općim uvjetima poslovanja, tada vrijede odredbe ugovora.

Ponuda

Ponuda agencije 4 zida temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune, te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo isključivo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Obveze Posrednika

 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
 2. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
 3. procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
 4. upozoriti nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
 5. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;
 6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
 8. omogućiti organizaciju i vođenje razgledavanja nekretnina;
 9. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
 10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
 11. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
 12. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) ;
 13. posredovati pri primopredaji nekretnine;
 14. u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda;

Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Obveze nalogodavca

 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi);
 2. dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
 3. obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 4. osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
 5. platiti ugovorenu naknadu (proviziju);
 6. nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 7. obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanim sa vlasništvom na nekretnini;

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti odmah pri sklapanju predugovora, kupoprodajnog ugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca na ime kapare ili kupovnine.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredničkog posla dužan je isplatiti stvarne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.

Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuju se posredničkom tarifom.

Iznosi naknada

Ako ugovorom o posredovanju (standardnom ili isključivom) nije drugačije određeno dolje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada .

1.1. Kupnja

Posrednička provizija iznosi 3% od postignute cijene nekretnine.

1.2. Prodaja

Posrednička provizija iznosi 3% od postignute cijene nekretnine.

 

 1.3. Najam/Zakup

Kod Ugovora o najmu/zakupu (ugovoreno trajanje najma/zakupa do 3 godine) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine/zakupnine.

Kod ugovora duljih od 3 godine trajanja najma/zakupa naplaćujemo 200% iznosa mjesečne najamnine/zakupnine.

Kod dodane vrijednosti (povećanje cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine/zakupnine.

1.4. Zamjena

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 2% – 3% od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom.

1.5. Posrednička satnica

Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje, te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 250,00 kuna.

Prestanak ugovora

Stanke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao sa osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija, dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Moguće sporove će rješavati stvarno nadležni sud u Zagrebu